Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie

DOSTĘPNOŚĆ

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23 wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Dom,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23  w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23

Jolanta Osuchowska

tel. 46 855 37 85 / 603 872 233

email: ksiegowosc@dpssosabowski.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Dom Pomocy Społecznej im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawyz dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://dpssosabowski.pl 

Dane teleadresowe jednostki:

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Gen. Sosabowskiego 23

96-300 Żyrardów

tel. fax. 46 855 37 85,

e-mail : biuro@dpssosabowski.pl

Data publikacji strony internetowej: 17.05.2019r

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  brak

Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

– zmiana kontrastu na jednolity czarny

– powiększenie treści publikowanych na stronie

– czytanie tekstu (do 100 znaków jednocześnie)

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: 

Jolanta Osuchowska
e-mail: ksiegowosc@dpssosabowski.pl 
Telefon: 0-46 855 37 85

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego 23. 

Bezpośrednio przed główną bramą wjazdową do DPS nie ma wyznaczonych miejsc  parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku dwupiętrowego, prowadzi jedno wejście główne ze schodami, z dostępem do platformy pionowej.

Dla osób na wózkach przystosowane są wszystkie kondygnacje budynku. W budynku znajduje się winda na wszystkie poziomy budynku z podświetlanymi przyciskami oznaczonymi w alfabecie Braille`a. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na lewo od recepcji oraz na każdej kondygnacji.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W DPS nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na wewnętrznym terenie DPS-u istnieje możliwość zaparkowania samochodu.

Deklarację sporządzono dnia 2021-01-07

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2021

Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

l.p.Zakres działalnościRealizujący zadania wynikające z art. 6 i art. 7 ustawySposób realizacjitermin
1.Powołanie koordynatora ds. dostępnościDyrektor DPSZarządzeniewrzesień 2020
2.Analiza stanu siedziby DPS pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebamiAdministratorzy stron: BIP i internetowej.Podanie do publicznej wiadomości (BIP, strona internetowa DPS) danych o osobie wyznaczonej na koordynatora ds. dostępności.
Sporządzenie deklaracji dostępności i publikacja na stronie podmiotowej BIP.
wrzesień 2020
3.Analiza stanu siedziby DPS pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebamiKoordynator
Opracowanie planu działania, zatwierdzenie opracowanego planu przez Dyrektora DPS
Październik 2020
4.Wspieranie działań mających na celu zwiększenie dostępności w DPS dla osób ze szczególnymi potrzebami, szczególnie w zakresie:
– dostępności architektonicznej
– cyfrowej
– informacyjno-komunikacyjnej
KoordynatorOkresowy przegląd stanu dostosowania obiektu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebamiRealizacja w całym okresie działania koordynatora
5.Analiza w zakresie zapewnienia dostępności alternatywnej w DPSKoordynator / Inne osoby zgodnie z potrzebamiPodanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej DPS oraz na stronie BIP informacji wynikającej z art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego
-zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby
-prowadzenie polityki informacyjnej
Grudzień 2020
6.Przyjmowanie uwag, opinii
 i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich opiekunów i rodzin dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas  przebywania na terenie DPS-u.
KoordynatorOsoby ze szczególnymi potrzebami oraz ich opiekunowie i rodzina mogą zgłaszać propozycje wprowadzenia zmian w zakresie dostępności w celu udoskonalenia kontaktu osób ze szczególnymi potrzebami.Na bieżąco przez cały okres
7.Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiKoordynatorPrzekazanie Raportu Wojewodzie;
Opublikowanie Raportu na BIP i na stronie internetowej DPS-u.
 
Do 31.03.2021
(zgodne z art. 11 ustawy)

Opracował: Koordynator ds. dostępności, Jolanta Osuchowska

Zatwierdził: Dyrektor, mgr Ewa Bombała