Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych mieszkańców jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
  z siedzibą przy ul. Sosabowskiego 23; 96-300 Żyrardów
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit a) RODO Administrator Danych Osobowych (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) – Justynę Wasiak, która w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod numerem telefonu 796 854 555 lub e-mail: biuro@e-ssc.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających
  z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz aktów wykonawczych do ustaw.
 4. Wizerunek i dane osobowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie mogą być umieszczane na stronie internetowej Domu: www.dpssosabowski.pl  w celu promocji działań i osiągnięć mieszkańców.
 5. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane zgodnie z terminami archiwizacji wynikającymi z ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zakładowego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie
 6. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator danych osobowych nie stosuje profilowania.
 9. Jeśli nie zabraniają tego przepisy prawa, posiada Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres e-mail:
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.
  W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych zostanie Pani/Pan powiadomiony przez pracownika wydziału merytorycznego Domu Pomocy Społecznej.
 13. Wizerunek i dane osobowe mieszkańców przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody mieszkańców lub opiekunów prawnych.