Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie

Strona główna

AKTUALNY KOMUNIKAT  

Wyciąg z Zarządzenia  Dyrektora DPS nr3/2020 z 16.03 oraz  Aneksów 1,2,3 do Zarządzenia procedur postępowania dotyczącego obsługi prewencyjnej dotyczącej SARS-COV-2

2/- Odwiedziny osób zamieszkujących w DPS od 15.07.2020 c.d.
Wobec  pozostawania w stanie całkowitej a następnie  częściowej izolacji od marca 2020r wprowadza się umożliwienie Mieszkańcom i ich rodzinom możliwość kontaktu z zachowaniem wskazanych warunków bezpieczeństwa polegających na zastosowaniu  środków ochrony osobistej, zachowania odległości oraz ujętych w niniejszym Aneksie szczegółowych form postępowania w związku z nadal trwającym zagrożeniem.
DPS zapewnia  możliwość odwiedzin po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez odwiedzającego Pracownikowi Socjalnemu, Kierownikowi Działu Medycznego lub dyżurnej pielęgniarce.
Godziny odwiedzin ustalane są  w odniesieniu do natężenia obowiązków stałych personelu.
Najkorzystniejszym czasem jest pora 10-12 ( po śniadaniu) w przypadku osób wymagających asekuracji.

-Odwiedzający mogą wejść na wskazany teren posesji po założeniu masek i rękawiczek. 
Mieszkańcom  z ograniczonymi możliwościami fizycznej sprawności, samodzielnie korzystającym z wózka w celu poruszania się lub korzystającym z wózka przy pomocy ,  zapewnia się  możliwość  kontaktu na powietrzu w miejscu zadaszonym ( taras wysoki parter), gdzie
można prowadzić dialog z odwiedzającymi  zachowując bezpieczną odległość.  Natomiast Mieszkańcy pozostający w stanie znacznej dysfunkcji własnej percepcji mogą korzystać z okazania bliskim, jeśli ich stan pozwala skorzystać ze sprzętu pomocniczego lub poruszają się samodzielnie z asekuracją opiekuna.
-Osoby-Mieszkańcy w pełni sprawne intelektualnie, gwarantujące przestrzeganie zasad wymaganych w kontakcie z odwiedzającymi w czasie epidemicznym, mogą zrealizować odwiedziny  na zewnątrz obiektu, na terenie ogrodu, zachowując potrzebę intymności w prowadzonym dialogu .  
W takich wizytach uczestniczy minimalna i konieczna ilość odwiedzających nie więcej jak cztery. Odwiedzający  muszą posiadać środki ochrony osobistej jakie zapewniają sobie osobiście. Podobnie jak osoba odwiedzana, której te środki zabezpiecza DPS( w ramach posiadanych możliwości). Po wizycie Mieszkaniec wraca do budynku drogą pozwalającą dokonać dezynfekcji i wyrzucenia użytych rękawiczek i maseczki.
– W razie potrzeby przekazania w czasie odwiedzin różnych darów dla osoby odwiedzanej, należy
 dokonać tego gestu przed rozpoczęciem  wizyty i przekazać je pracownikowi Recepcji w celu poddania dezynfekcji i odczekaniu stosownego czasu przed  dalszym użytkowaniem. Owoce mogą być spożyte zaraz po umyciu.

3/Odwiedziny osób całkowicie niezdolnych do poruszania się  od 15.07.2020
 
–  zgłoszenie -umówienie wizyty.
 –  pora podobna jak w przypadku pozostałych Mieszkańców
 –  czas pobytu do 30 min w pokoju odwiedzanej osoby
 –  Odwiedzający – jedna osoba
 –  Odwiedzający po wejściu do obiektu okazuje posiadane środki ochrony osobistej (nie używane
    dotychczas) maseczka, rękawiczki , ochraniacze na obuwie, fartuch. W kolejności dokonuje        
    dezynfekcji rąk , obuwia na macie dezynfekcyjnej, pomiaru temperatury i wypełnia Ankietę    
    Wstępnej Kwalifikacji, która jest obowiązkowa. Następnie ubiera  się w  odzież ochronną.
 –  jeśli odwiedzający posiada własną odzież zewnętrzną i dodatkowe rzeczy, należy wszystko
    pozostawić w recepcji.
 –  Następnie osoba odwiedzająca udaje się wskazana drogą tj klatką schodową na piętro, gdzie
    znajduje się druga mata dezynfekcyjna  w celu wytarcia powierzchni pod stopami i w otoczeniu  
    członka personelu z Działu  Medycznego udaje się do pokoju osoby odwiedzanej lub innego miejsca
    wyznaczonego w obiekcie na ten cel.
  – w czasie wizyty należy pozostać w wyznaczonym miejscu i nie poruszać się dowolnie po terenie
    obiektu
  – po wizycie powrót do wyjścia tą samą drogą . Przed opuszczeniem budynku należy zdjąć odzież
    ochronną w całości w celu przekazania jej do utylizacji , wykonać ponowną dezynfekcję rąk                        
    i opuścić  obiekt.
 –  Odwiedzający przekazują na wejściu wszystkie  artykuły z przeznaczeniem dla osoby odwiedzanej  
    opakowane w celu ich dezynfekcji. Żywność typu owoce –  wymagają umycia.
    Brak zgody na spełnienie w/w warunków jest równoznaczne z rezygnacją z wejścia na teren
    mieszkalny obiektu DPS
i odbycia zamierzonych odwiedzin

 4/ Opuszczanie DPS przez Mieszkańców

      ( nie dotyczy wyjazdów w celach skorzystania z wizyt medycznych)

       W okresie od  15.07.2020 do odwołania Mieszkańcy poruszający się samodzielnie, w pełni sprawni intelektualnie i fizycznie, mogą opuszczać dom udając się w ważnych sprawach poza jego teren,  gwarantując przy tym  pełne i odpowiedzialne zachowanie zasad przebywania w środowisku zewnętrznym.  Osoby proszone są o zgłaszanie swoich decyzji o wyjściu poza obiekt w celu wyposażenia w środki ochrony osobistej oraz ponownego poinstruowania o zasadach jego używania w tym przestrzegania zachowania dystansu odległości od osób, wśród których się znajdą.  Po powrocie  do domu  każdy podlega obowiązkowi  dezynfekcyjnemu  oraz pozostałym czynnościom wynikającym z procedur obsługi prewencyjnej w stosunku do SARS-CoV-2 tzn : mierzenie temp. dezynfekcja lub umycie niektórych zakupów, oddanie do utylizacji maseczki rękawiczek. Osoby zainteresowane dłuższą nieobecnością związaną z wyjazdami wynikającymi z urlopowania jakie Im przysługuje  muszą rozważyć  ten zamiar  wobec  następstwa obowiązku wykonania kontrolnego testowania przed powrotem do DPS po zakończonym wyjeździe i pobycie w środowisku obcym.  Procedura testowania jest realizowana także w przypadku nieobecności związanej z hospitalizacjami, z tym, że zlecenie testu wydaje szpital.

W sytuacjach uzasadnionych ( gdzie brak jest pewności co do stosowania zasad  przebywania w środowisku zewnętrznym przez Mieszkańca) potrzebujący wyjścia  poza obiekt zrealizuje niniejszą potrzebę w towarzystwie pracownika .

 Niniejsze zapisy  wchodzą w życie w ślad za wytycznymi i ustaleniami uprawnionych Organów do odwołania.

Dom Pomocy Społecznej im Ks. Jerzego Popiełuszki w Żyrardowie
ul. Generała Sosabowskiego 23, 96-300 Żyrardów
NIP: 838-11-80-189 REGON: 000304763

CHCESZ PRZEKAZAĆ 1 % PODATKU NA RZECZ

DPS W ŻYRARDOWIE

NALEŻY PODAĆ W DEKLARACJI PIT

KRS 0000037220 (AGRO-FUND)

CEL SZCZEGÓŁOWY 1 % : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

96-300 ŻYRARDÓW UL. SOSABOWSKIEGO 23

Kontakt:

Telefon / Fax: 46 / 855-37-85
Telefon: 46 / 856-27-77
Telefon komórkowy: 605-568-677

Ofiarodawców zainteresowanych  przekazaniem  darowizny na potrzeby naszych rezydentów stanowiące sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie, dofinansowanie sprawowanych usług materialnych i niematerialnych informujemy o możliwości wpłat  na konto: 

51 93 02 00 04 55 00 13 13 20 00 00 20 z dopiskiem „DAROWIZNA”

                 Za każdy gest  dziękujemy.